Broker Test Logo

Börsen Lexikon A-Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IAS

IAS (International Accounting Standards) – Rechnungslegungsvorschriften, die international anerkannt und verwendet werden.